biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o wynikach naboru - referent

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku naboru stanowisko referenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze obejmie Pani Daria Steć.

Pełna treść informacji w Załączniku.

pliki do pobrania:
wyniknaboru_(1693484865).pdf
format: pdf
wielkość: 167 KB
pokaż metrykę wpisu Informacja o wynikach naboru - referentMETRYKA:

Nabór na stanowisko urzędnicze -referent

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OBRZE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

referent

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku administracji samorządowej lub państwowej,
 6. co najmniej średnie wykształcenie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. sumienność, rzetelność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, dyskrecja i komunikatywność,
 2. umiejętność planowania pracy,
 3. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o zamówieniach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
 4. umiejętność obsługi sprzętu biurowego i znajomość podstawowych zasad obsługi urządzeń elektronicznych, komputerów, drukarek,
 5. łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi w pracy,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys - curriculum vitae,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  5. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  6. kserokopie dokumentu potwierdzające niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
  7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności,
  8. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (treść oświadczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych)
  9. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie dokumentacji w sekretariacie,
 2. prowadzenie dokumentacji uczniowskiej,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem w Zespole pracowników dydaktycznych i obsługi,
 4. terminowe przygotowywanie sprawozdań, pism, wykazów,
 5. w miarę potrzeby bycie łącznikiem pomiędzy Zespołem a organem prowadzącym, nadzoru i innymi instytucjami,
 6. zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne artykuły, sprzęty, części urządzeń (drukarka, kserokopiarka, itd.),
 7. uczestniczenie w zadaniach dodatkowych Zespołu, imprezach, uroczystościach, itd.,
 8. właściwe zabezpieczanie danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych przed utratą,
 9. obsługa zgodnie z zasadami BHP i odpowiednimi instrukcjami powierzonych urządzeń i sprzętów,
 10. wspomaganie w różnych pracach innych pracowników w zakresie i czasie tego wymagającym,
 11. dbanie o powierzony sprzęt i dokumenty archiwalne,
 12. organizacja funkcjonowania sekretariatu.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca referenta jest głównie biurowa, wymagająca samodzielności, samoorganizacji, komunikatywności i, przez wzgląd na wrażliwość powierzonych danych, dyskrecji. Referent musi umieć radzić sobie w sytuacjach nagromadzenia obowiązku  i stresogennych.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu2023 r. (miesiąc i rok poprzedzający upublicznienia ogłoszenia) wyniósł/nie wyniósł* co najmniej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta, w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

*niewłaściwe skreślić

Nabór do klas I Szkoły Podstawowej im.Misjonarzy Oblatów.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH!

 

Informujemy, że w okresie od 1 marca 2023 do 17 marca 2023 roku trwa  nabór wniosków

 do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Obrze rok szkolny 2023/2024.

Wnioski prosimy pobierać i składać w sekretariacie

w godz.7.00-15.00 (tel.68 3841227)

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Obrze

 

 

Nabór do przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO- RODZICE DZIECI  W WIEKU PRZEDSZKOLNYM!

Informujemy, że w okresie od 20 lutego do 03.03.2023 roku

odbędzie się nabór wniosków  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych  i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wolsztyn na rok szkolny 2023/2024. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Wnioski należy rejestrować  pod adresem

www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl

Informacje są również zamieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na drzwiach wejściowych w budynku przedszkola.

www.przedszkoleobra.bior.pl

Wydrukowane wnioski proszę składać w sekretariacie ZSP w Obrze

w godz. 7.00-15.00

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Obrze

Zarządzenie Burmistrza i harmonogram rekrutacyjny dla przedszkoli i klas I szkoły podstawowej

Informacje o terminach i kolejności etapów rekrutacji

 liczba odwiedzin: 14591      online: 1